De HBO competenties

Om het Hbo-niveau te kunnen vaststellen, gaat de AHKCO uit van tien (10) criteria waaraan de Hbo afgestudeerde zal moeten voldoen.
Deze zijn:

Brede professionalisering

Je bent aantoonbaar uitgerust met kennis, inzichten, concepten, onderzoeksresultaten en ontwikkelingen vanuit het internationale beroepenveld en bent in staat taken uit te voeren van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Multidisciplinaire integratie

Je kunt vanuit het perspectief van het beroeps- matig handelen kennis, inzicht, houding en vaardigheden integreren.

(Wetenschappelijke) Toepassing

Je kunt kennis, inzichten, theorieën, concepten en onderzoeksresultaten toepassen bij vraagstukken waar jij in jouw beroepsuitoefening mee wordt geconfronteerd.

Transfer en brede inzetbaarheid

Je kunt kennis, inzichten en vaardigheden toepassen in uiteenlopende beroepssituaties.

Creativiteit en complexiteit in handelen

Je weet om te gaan met vraagstukken in de beroepspraktijk, waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven en waarop standaardprocedures niet van toepassing zijn.

Probleemgericht werken

Je kunt complexe situaties zelfstandig definiëren en analyseren en zinvolle oplossingsstrategieën toepassen.

Methodisch en reflectief denken en handelen

Je kunt realistische doelen stellen, werkzaamheden plannen c.q. planmatig aanpakken en re- flecteren op beroepsmatig handelen.

Communicatieve bekwaamheid

Je kunt communiceren en samenwerken met anderen in een multi-etnische, internationale en/of multidisciplinaire omgeving en voldoen aan de eisen die het participeren in de arbeidsorganisatie stelt.

Basiskwalificering voor managementfuncties

Je kunt eenvoudige leidinggevende en managementtaken uitvoeren.

Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid

Je hebt begrip en betrokkenheid ontwikkeld met betrekking tot ethische, normatieve en maatschappelijke vragen die samenhangen met de toekomstige beroepspraktijk.