Sociaal Cultureel Vormingswerk

Voor een goede oriëntatie met betrekking tot de studie SOCIAAL CULTUREEL VORMINGSWERK is het noodzakelijk dat U de algemene studiegids doorneemt en de specifieke studiegids van deze opleiding.
De algemene studiegids , welke te vinden is op de website, geeft een beeld van de toelatingseisen , het examenreglement etc. etc.
De specifieke studiegids geeft een beeld van het vakkenpakket, het profiel van de student etc. Deze wordt digitaal verzonden na de inschrijving.

Hieronder wordt in het kort de doelstelling van de studie en het profiel van de afgestudeerde omschreven . Verder komen aan de orde de structuur van de opleiding, studietijden, stage en scriptie voorschriften en het studieplan

Doelstelling Sociaal Cultureel Vormingswerk (SOCUVO)

De naamgeving Sociaal Cultureel Vormingswerk dekt de lading niet van de vakken die daadwerkelijk verzorgd worden in deze studierichting. Echter op grond van juridische obstakels en de traagheid waarmee wetten veranderen is de titel gehandhaafd gebleven.
De lading is echter gewijzigd.
De studierichting Sociaal Cultureel Vormingswerk stelt zich ten doel sociaal werkers op te leiden, die tegen de achter¬grond van de zich afspelende maatschappelijke veranderingen op sociaal economisch en cultureel niveau, inzicht en vaar¬digheden bezitten om individuen, groepen en leefgemeenschap¬pen ago¬gisch te begeleiden zodat zij bestaande of opkomende crises op soci-aal, economisch en cultureel niveau kunnen beheersen en kunnen transformeren naar een gewenste toestand.
Hiermede draagt SOCUVO in feite een steentje bij aan het opheffen van armoede, onmondigheid en alles dat daarmee te maken heeft.

Profiel van de afgestudeerde sociaal werker

Dit doel is door de studierichting vertaald in een profiel van de sociaal werker, waarbij rekening is gehouden met de organisatorische mogelijkheden van de Academie en de behoef¬ten van de samenleving.

Het profiel heeft betrekking op 3 niveaus van functioneren van de sociaal werker te weten, het kennis niveau (cogni¬tief), het vaardigheid niveau (psychomotorisch) en op het niveau van affectie (cultuur, waarden, normen).